DREPT CIVIL

Contracte, Răspundere, Drepturi/Obligații, Moștenire


Servicii de asistență/reprezentare juridică în litigii:

ACȚIUNI/CERERI CU CARACTER SPECIAL

• cereri de divorț;

• cereri de partaj;

• cereri de evacuare;

• ordin de protecție;

• cereri de înscriere în temeiul uzucapiunii în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare;

• cerere de restituire a cauțiunii judiciare;

• cereri de valoare redusă (pentru pretenții care nu depășesc suma de 10.000 lei);

• cereri privind ordonanța de plată (pentru a se obține rapid creanțe constând în plata unor sume de bani);

• cereri formulate pe cale de ordonanță președințială (pentru luarea măsurilor provizorii in cazuri urgente, pentru păstrarea unui drept care s-ar putea păgubi prin întârziere, pentru a se preveni o pagubă iminentă și care nu s-ar putea repara);

• cereri de sechestru asigurător/judiciar (pentru a se indisponibiliza bunurile urmăribile ale debitorului);

• cereri de poprire asigurătorie (pentru a se indisponibiliza sume de bani, titluri de valoare si bunurile mobile incorporale datorate de o altă persoană debitorului);

• cereri de anulare a ofertei de plată si consemnațiunii;

• cereri de declarare a morții unei persoane;

• cereri de reexaminare;

• cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru.

ACȚIUNI ȘI CERERI EVALUABILE ÎN BANI:

• acțiuni în constatarea nulității sau anularea unui act juridic;

• rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;

• revocarea donației (pentru ingratitudine sau neexecutarea sarcinii);

• acțiuni în constatare (privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial);

• acțiuni prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;

• acțiunile posesorii;

• acțiuni petitorii - acțiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate (superficie, uzufruct, uz si abitație, servitute);

• acțiuni în revendicare;

• acțiuni privitoare la servituți (de exemplu: dreptul de trecere pe proprietatea vecinilor pentru proprietarul care nu are acces la drumul public);

• acțiuni de partaj judiciar;

• acțiuni având ca temei plata nedatorata/îmbogățire fără just temei/gestiune de afaceri;

• acțiuni în declararea simulației unui act juridic;

• reglementate de legislația privind reparațiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).

ACȚIUNILE/CERERILE CU CARACTER NEPATRIMONIAL:

• cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial;

• cereri in anularea sau in constatarea nulității unui act juridic nepatrimonial;

• cereri care privesc dreptul de folosință a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani;

• acțiunile în grănițuire (acţiunea prin care se urmăreşte determinarea, prin hotărâre judecătorească, a limitelor dintre două proprietăţi vecine).

ACTIVITĂȚI ȘI CERERI DIVERSE CARE NU IMPLICĂ LITIGII (NECONTENCIOASE)

• Întocmirea de notificări către instituții, autorități, notari, executori;

• Asistare sau reprezentarea părții la mediere/conciliere/negociere;

• Asistare sau reprezentarea părții în fața instituțiilor publice, instanțe/parchete/poliție;

• Asistare sau reprezentarea părții în fața terților persoane fizice sau juridice;

• participarea in calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale unei persoane juridice, in conditiile legii;

• Consultații și cereri cu caracter juridic;

• Redactarea și negocierea de acte juridice și contracte civile – vânzare-cumpărare, donație, comodat, închiriere, cesiune, mandat etc.;

• Redactarea de tranzacții;

• Redactarea de acte adiționale la contracte civile;

• Redactarea de statute și acte constitutive pentru înființarea unor persoane juridice/asociații/fundații;

• Activitățile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) și d) din Legea 51/1995;

• Cereri de strămutare;

• Cereri de recuzare;

• Activități profesionale de obținere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor;

Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj