Politica de confidențialitate

Drepturile dumneavoastră


Cu privire la datele cu caracter personal care se referă la dumneavoastră și care sunt prelucrate de noi, vă revin următoarele drepturi:

 • Solicitarea de informații cu privire la categoriile de date prelucrate, scopurile de prelucrare, eventualii destinatari sau categoriile de destinatari pentru datele dumneavoastră, precum și durata de stocare planificată (articolul 15 din Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Solicitarea rectificării datelor incorecte, respectiv incomplete, respectiv a completării acestora (articolul 16 din Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Solicitarea ștergerii datelor conform articolului 17 din Regulamentul general privind protecția datelor – în special în situația în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul de prelucrare prevăzut, respectiv dacă sunt prelucrate ilegal, sau dacă ați retras un consimțământ sau dacă ați formulat o opoziție împotriva prelucrării
 • În anumite condiții conform articolului 18 din Regulamentul general privind protecția datelor, solicitarea restricționării prelucrării datelor, în măsura în care nu există de exemplu posibilitatea unei ștergeri, respectiv dacă obligația de ștergere este contestabilă
 • În cadrul portabilității datelor conform articolului 20 din Regulamentul general privind protecția datelor, posibilitatea de a recepționa într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-ați pus la dispoziție și de a transmite eventual aceste date altui operator
 • Din considerente rezultate din situația dumneavoastră specială, formularea unei opoziții față de o prelucrare a datelor în temeiul unui interes legitim (articolul 21 alineatul 1 din Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Posibilitatea de a retrage un consimțământ acordat în orice moment, cu efect pentru viitor (articolul 7 alineatul 3 din Regulamentul general privind protecția datelor); acest aspect se aplică fără îndoială și cu privire la retragerea consimțămintelor transmise de dumneavoastră către noi și înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor
 • Formularea de plângeri conform articolului 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, la autoritatea competentă de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor


Colectarea datelor cu caracter personal pentru accesarea paginii noastre de internet


În măsura în care utilizați pagina noastră de internet numai în scop exclusiv informativ, ceea ce înseamnă dacă nu vă autentificați sau dacă nu ne comunicați în alt mod informații, colectăm numai datele cu caracter personal transmise de browser-ul dumneavoastră personal către serverul nostru. Aceste date sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa pagina de internet. În mod suplimentar, aceste date sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a asigura stabilitatea și securitatea paginii noastre de internet. (temeiul legal este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor).

 • Adresa IP
 • Data și ora solicitării
 • Țara de origine a solicitării
 • Conținutul solicitării (pagina concretă)
 • Starea accesării/codul stării http
 • Pagina de internet de la care provine solicitarea
 • Browser
 • Sistem de operare și interfața
 • Limba și versiunea software-ului de navigație
 • Volumul transmis de date
 • Diferența între fusurile orare față de Greenwich Mean Time (GMT)

Putem oferi anumite servicii pe pagina noastră de internet numai în situația în care putem lua legătura cu dumneavoastră. În acest sens, posibilitatea de a accesa aceste servicii depinde de comunicarea de către dumneavoastră către noi a anumitor date cu caracter personal (de contact). Colectăm, utilizăm și prelucrăm aceste date numai în măsura în care acest demers este necesar pentru a vă putea pune la dispoziție serviciul respectiv. Dacă luați legătura cu noi prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele comunicate de dumneavoastră (adresa dumneavoastră de e-mail, precum și informații suplimentare transmise de dumneavoastră în mod voluntar, de exemplu numele dumneavoastră/numărul dumneavoastră de telefon) sunt stocate de noi pentru a putea prelucra solicitarea dumneavoastră și, dacă este cazul, pentru a putea formula răspunsuri la întrebările dumneavoastră. În măsura în care nu mai este necesară o stocare a datelor dumneavoastră, ștergem datele dumneavoastră. În cazul obligațiilor legale de arhivare, restricționăm prelucrarea.


Scopul prelucrării, temeiul legal și durata stocării


Dacă solicităm un consimțământ pentru procesele de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, acest demers se realizează în baza temeiului legal reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul general privind protecția datelor. În situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale, efectuate la solicitarea dumneavoastră, temeiul legal aflat la baza prelucrării noastre este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul general privind protecția datelor. În situațiile în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine, această prelucrare are la bază articolul 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul general privind protecția datelor. În situația în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unui interes legitim al companiei noastre sau al unui terț și în măsura în care, în mod simultan, interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate pentru care se aplică cerința de protecție a datelor cu caracter personal care nu prevalează în raport cu interesul nostru justificat, temeiul legal al prelucrării este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

În măsura în care nu sunt prevăzute mențiuni distincte în acest sens, ștergem datele cu caracter personal în sensul prevederilor din articolele 17 și 18 din Regulamentul general privind protecția datelor sau restricționăm prelucrarea acestora. În principiu prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai cât timp acestea sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale. Datele care nu mai sunt necesare în sensul scopului prevăzut sunt șterse periodic, exceptând situația în care este necesară o prelucrare ulterioară limitată în timp, care poate rezulta în baza altor scopuri admise din punct de vedere legal. Pentru respectarea obligațiilor de documentare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de arhivare documentele vor fi pastrate conform legislației in vigoare din România.

Pentru evitarea neîndeplinirii obligațiilor de plată efectuăm, cu raportare la situația individuală, dacă este cazul înainte de încheierea contractului și în contextul modificărilor relevante de contract, o verificare a bonității în situația în care prestăm servicii care urmează a fi decontate ulterior. Prin efectuarea acestor verificări de bonitate ne protejăm împotriva neîndeplinirii obligațiilor de plată. Prin intermediul punctajului (Profiling) evaluăm în ce măsură își vor respecta clienții obligațiile lor de plată conform prevederilor contractuale, punctajele calculate ne oferă asistență la adoptarea deciziilor. Punctajul are la bază o procedură matematic-statistică recunoscută. Rezultatele datelor cu privire la verificarea bonității sunt stocate de noi pentru un interval de 365 de zile.

La nivelul paginii noastre de internet utilizăm cookies. Cookies reprezintă mici fișiere text stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră în funcție de browser-ul utilizat de dumneavoastră și în baza cărora entitatea care aplică acel cookie recepționează anumite informații. Majoritatea cookies utilizate de noi sunt șterse după finalizarea sesiunii de navigare (așa-numite cookies de ședință sau Session-Cookies). Alte cookies sunt menținute pe terminalul dumneavoastră și ne permit să identificăm din nou browser-ul dumneavoastră la următoarea accesare (cookies permanente). La nivelul acestui Link dispuneți de posibilitatea de a vizualiza cookies aplicate de noi și durata respectivă a stocării. La nivelul setărilor browser-ului utilizat de dumneavoastră dispuneți de posibilitatea de a refuza acceptarea de cookies sau de a limita acest refuz de exemplu numai la cookies provenite de la alte părți, așa-numite Third-Party-Cookies. Cu toate acestea, setările browser-ului efectuate de dumneavoastră pot conduce însă la situația în care există posibilitatea ca dumneavoastră să nu puteți utiliza eventual toate funcțiile ofertei noastre online.


Destinatarii datelor dumneavoastră


Cu caracter general, nu vindem și nu împrumutăm date ale utilizatorilor. O comunicare către terți, cu depășirea limitei descrise în această declarație de confidențialitate, se realizează numai în situația în care acest demers este necesar pentru realizarea serviciului solicitat în cauză. Pentru prestarea serviciilor noastre colaborăm cu parteneri de cooperare. Aceștia prestează serviciile pentru dumneavoastră pe proprie răspundere/în asociere cu contractul dumneavoastră încheiat cu noi. Dispuneți de posibilitatea de a solicita aceste servicii și de a aproba implicarea partenerului de cooperare sau implicarea se realizează în temeiul unei autorizații legale. În mod suplimentar colaborăm, printre altele, în sectoarele reprezentat de marketing, distribuție, IT, logistică și resurse umane, cu operatori de date în conformitate cu prevederile articolului 28 din Regulamentul general privind protecția datelor. Aceștia sunt selectați de noi cu o atenție deosebită. În situațiile unei prelucrări efectuate de către operatori terți, este aplicabilă şi răspunderea noastră pentru protecția datelor dumneavoastră. În mod suplimentar, transmitem datele către structuri de stat care formulează o solicitare în acest sens. Acest demers se realizează însă exclusiv în măsura în care există o obligație legală în acest sens, de exemplu în situația în care este pronunțată o dispoziție legală.

Unde sunt prelucrate datele mele:

În principiu prelucrăm datele dumneavoastră în România și în alte state europene (UE/SEE). În măsura în care, în situații de excepție definite foarte strict, se realizează o prelucrare a datelor dumneavoastră în state din afara Uniunii Europene (ceea ce înseamnă în așa-numite state terțe), acest demers se realizează numai în măsura în care v-ați exprimat expres acordul în acest sens, dacă există o prevedere legală în speţă sau în măsura în care un asemenea demers este necesar pentru prestarea serviciului nostru în raport cu dumneavoastră. În măsura în care prelucrăm în cadrul acestor situații excepționale date în state terțe, acest demers se realizează cu asigurarea anumitor măsuri (ceea ce înseamnă în baza existenței unei decizii privind caracterul adecvat pronunțate de către Comisia Europeană sau ca urmare a existenței de garanții corespunzătoare, articolul 44 și următoarele din Regulamentul general privind protecția datelor).


Utilizarea Google Analytics


Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numite „Cookies“, fișiere text, stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării paginii de internet de către dumneavoastră. Informațiile generate prin intermediul cookie cu privire la accesarea de către dumneavoastră a acestei pagini de internet sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și sunt stocate la nivelul acestuia. În cazul activării anonimizării IP-ului la nivelul acestei pagini de internet, adresa dumneavoastră IP este trunchiată însă în prealabil de către Google la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații derogatorii, adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA, fiind trunchiată la nivelul respectiv. La solicitarea administratorului acestei pagini de internet, Google va utiliza informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet, pentru a redacta rapoarte cu privire la activitățile de la nivelul paginii de internet și pentru a presta servicii suplimentare în raport cu administratorul paginii de internet, în asociere cu utilizarea paginii de internet și a internetului. Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browser-ul dumneavoastră nu este asociată cu alte date de la Google. Dispuneți de posibilitatea de a vă opune stocării de cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare la nivelul software-ului dumneavoastră de navigație; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în asemenea situație, este posibil să nu puteți utiliza eventual integral toate funcțiile acestei pagini de internet. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a evita înregistrarea datelor generate prin intermediul cookie și raportate la utilizarea de către dumneavoastră a paginii de internet (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) de către Google, precum și prelucrării acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea Browser-Plugin disponibil la următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Această pagină de internet utilizează Google Analytics cu extensia „anonymizeIP()“. În acest mod, adresele IP sunt prelucrate ulterior în formă trunchiată, astfel încât, în acest mod, poate fi exclusă legătura cu o persoană. În măsura în care, prin intermediul datelor colectate cu privire la dumneavoastră, este realizată o legătură cu o persoană, aceasta este exclusă pe loc, iar datele cu caracter personal sunt șterse în acest mod fără întârziere.

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza și a putea perfecționa periodic utilizarea paginii noastre de internet. Prin intermediul statisticilor realizate dispunem de posibilitatea de a ne îmbunătăți oferta și de a crește atractivitatea acesteia pentru dumneavoastră, în calitate de utilizator. Pentru cazurile excepționale, în care sunt transmise date cu caracter personal în SUA, Google și-a asumat obligația de respectare a EU-US-Privacy Shield (a se vedea în acest sens https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

Informații cu privire la furnizorul terț: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Puteți consulta informații suplimentare cu privire la condițiile de utilizare și la protecția datelor la adresa http://www.google.com/analytics/terms/us.html, respectiv la www.support.google.com/analytics/answer/6004245.

Temeiul legal pentru utilizarea Google Analytics este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul general privind protecția datelor.

Puteți consulta informații suplimentare cu privire la protecția datelor la Google la următoarea adresă: https://policies.google.com/privacy?hl=en și https://services.google.com/sitestats/en.html.

Temeiul legal de prelucrare al datelor dvs. Este reprezentat de articolul 6 al. 1 l. f din GDPR.

Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj