Drept civil

DREPT CIVIL

Contracte, răspundere, obligații/drepturi, moștenire, recuperare debite

Vă oferim consiliere juridică, asistență și reprezentare judiciară și extrajudiciară în legătură cu diferite domenii ale dreptului civil în fața instanțelor din România, în ceea ce privește:

- negocierea, redactarea, modificarea și încetarea contractelor juridice civile de: vânzare – cumpărare, mandat, locațiune, întreținere, împrumut, rentă viageră, depozit, donație, comodat etc.;

- acțiuni civile de orice fel (ex: ordine de protecție, evacuări, ordonanțe de plată, pretenții civile, acțiuni in restituire, acțiuni în revendicare, acțiuni posesorii, acțiuni în constatarea dreptului de proprietate etc.);

- acțiuni legate de drepturile omului prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale etc.;

- acțiuni în răspundere pentru nerespectarea obligațiilor contractuale - clauza penală;

- acțiuni în pretenții;

- acțiuni privind protejarea dreptului la proprietate și a altor drepturi conexe (dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitație, dreptul de servitute);

- încalcarea clauzei de inalienabilitate (limită convențională a dreptului de proprietate privată);

- stabilirea dreptului de trecere pe proprietatea vecinului;

- acțiune în revendicare;

- acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune;

- acțiunea posesorie;

- uzucapiune;

- exproprierea;

- evacuări din imobile folosite sau ocupate fără drept;

- granițuire sau îngrădirea proprietății;

- achiziții imobiliare;

- moştenirea legală sau testamentară;

- partajul moștenirii;

- ieșiri din indiviziune;

- tranzacții și redactare contracte de orice fel;

- rezoluțiunea și rezilierea contractelor;

- răspundere civilă delictuală/contractuală;

- acțiuni privind anularea/nulitatea/reziliere/inopozabilitatea actelor juridice prejudiciabile creditorilor;

- acțiune în despăgubiri;

- clauza penală și arvuna;

- punerea în întârziere a debitorului – notificări de plată;

- protecția drepturilor creditorilor: acțiunea oblică, acțiunea revocatorie;

- recuperări de creanțe;

- simulația;

- recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul României;

- luarea/ridicarea măsurilor asiguratorii;

- executări silite;

- contestații la executare;

- investire cu formulă executorie a hotărârii judecătorești;

- asistență și reprezentare în fața notarului public;

- negocieri și tranzactii;

- alte cereri.

Contracte

Oferim asistență și reprezentare juridică şi consultanță în ceea ce privește interpretarea contractelor, efectele contractelor, legalitatea contractelor, încheierea şi încetarea contractelor, posibilitatea de anulare a contractelor, cesiunea contractelor:

-contractul de vânzare;

-contractul de locațiune (închiriere/arendare);

Locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preţ, denumit chirie. Chiria poate consta într-o sumă de bani sau în orice alte bunuri sau prestaţii. Când locaţiunea are ca obiect bunuri imobile şi/sau bunuri mobile, ea se numeşte închiriere. Dacă bunurile sunt agricole, atunci locaţiunea se numeşte arendare.

-contractul de antrepriză;

Prin contractul de antrepriză, antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț.

-contractul de transport,

Prin contractul de transport, o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în schimbul unui preț pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul și locul convenite.

-contractul de mandat,

Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant.

-contractul de depozit;

Depozitul este contractul prin care depozitarul primește de la deponent un bun mobil, cu obligația de a-l păstra pentru o perioadă de timp și de a-l restitui în natură.

Remiterea bunului este o condiție pentru încheierea valabilă a contractului de depozit, cu excepția cazului când depozitarul deține deja bunul cu alt titlu.

-contractul de asigurare,

Prin contractul de asigurare, contractantul asigurării sau asiguratul se obligă să plătească o primă asigurătorului, iar acesta din urmă se obligă ca, în cazul producerii riscului asigurat, să plătească o indemnizație, după caz, asiguratului, beneficiarului asigurării sau terțului păgubit.

Contractantul asigurării este persoana care încheie contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activități ale acesteia și se obligă față de asigurător să plătească prima de asigurare.

-contractul de rentă viageră,

Renta viagera este un contract prin care o persoană, numită debirentier, se obligă să efectueze pentru o altă persoană, numită credirentier, o serie de prestaţii periodice în bani sau bunuri.

Renta viageră poate fi constituită, în funcţie de înţelegerea părţilor, pe durata vieţii uneia dintre ele sau pe durata vieţii unei terţe persoane.

Renta viagera poate fi constituită cu titlu oneros atunci când se urmăreşte obţinerea în schimb a unui capital de orice natură sau cu titlu gratuit.

Când renta viageră este făcută în favoarea unui terţ, chiar dacă este cu titlu gratuit, contractul nu este supus formei prevăzute pentru donaţie.

-contractul de întreținere;

Prin contractul de întreținere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părți sau al unui anumit terț prestațiile necesare întreținerii și îngrijirii pentru o anumită durată.

-contractul de schimb,

Schimbul este contractul prin care fiecare parte transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul. Părțile în acest contract se numesc copermutanți.

Schimbul este supus condițiilor de valabilitate prevăzute de lege pentru contractul de vânzare cu mențiunea că în privința obiectului vânzării, schimbul are două obiecte și nu are preț.

Analizăm legalitatea şi avantajele sau dezavantajele contractele deja încheiate sau în curs de negocire. Redactăm şi contracte nenumite.

Contracte şi clauze abuzive

Potrivit Legii nr. 193/2000 o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Analizăm contractele şi identificăm clauzele abuzive, oferind diverse remedii juridice pentru armonizarea contractelor şi pentru negocierea acestora.

De asemenea, oferim consultanţă şi redactăm diverse tipuri de contracte.

Recuperare debite - Ordonanța de plată

Procedura ordonanţei de plata se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

În ceea ce priveşte acestă procedură specială oferim consiliere creditorilor, efectuăm somații către debitori, redactăm ordonaţe de plată şi alte acte procedurale şi asigurăm asistenţă şi reprezentare juridică.

Moștenirea legală şi testamentară

Oferim consultanță în ceea ce privește termenul de exercitare a dreptului de opţiune succesorală, acceptarea moștenirii, renunțarea la moștenire, sezina, petiția de ereditate, dobândirea certificatului de moștenitor.

Dreptul civil - ansamblu normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice sau juridice aflate pe poziții de egalitate. Prin raport juridic patrimonial se înțelege un raport social care poate fi evaluat pecuniar (poate fi evaluat în bani), iar prin raportul juridic nepatrimonial se înțelege un raport social care nu poate fi evaluat în bani.


Nu ezitaţi să ne contactacţi TEL. (+4) 0736.955.310

Trimite un mesaj